DK_flag   UK_flag   DE_flag   SE_flag   cookies_logo

exodraft partikkelfilter for
vedovner

Vedovnfilter > ESP-whitepaper

Er det virkelig nødvendig å forby bruk av vedovner?

Mer vekt på miljø og forurensning har økt granskningen av utslippsnivået fra vedovner og andre ildsteder, spesielt i tett befolkede urbane områder.

Spesielt utslippene av fine og ultrafine partikler er en kilde til bekymring, fordi disse partiklene sannsynligvis vil ha negative konsekvenser for helsen vår (selv om bevisene for dette ennå ikke er helt fastslått).

I stedet for forbud mot bruk av vedovner – som bidrar med CO₂-vennlig oppvarming i mange hjem – kan en mer fruktbar tilnærming være å ta i bruk allerede eksisterende filterteknologi.

Hva er et partikkel og hvor kommer det fra?

Partikler finnes i mange forskjellige former og størrelser. De kan være flytende, i dråpeform eller faste partikler, de kan formes som kuler, fasetterte krystaller eller nåler, og de kan utgjøre uregelmessige klynger av mindre partikler.

Partikler kategoriseres etter sin størrelse. Partikler som er mindre enn 0,1 μm kalles ultrafine partikler, partikler som er mindre enn 2,5 μm kalles fine partikler, mens partikler som er større enn 2,5 μm betegnes som grove partikler.

Deskriptor Størrelse (diameter) i μm Størrelse i nanometer (nm) Vektfaktor
Nano partikler < 0,02 < 20 0,000001
Ultrafine partikler < 0,1 < 100 0,001
Fine partikler < 2,5 < 2500 1
Grove partikler > 2,5 > 2500 1

Ultrafine partikler og nanopartikler dannes under forbrenningsprosesser, for eksempel i motorerog kraftverk, så vel som i ulike bransjer.

Brenning av biomasse frigjør også partikler mindre enn 0,1 μm, uavhengig av om brenningen skjer i naturen, som i for eksempel en skogbrann, eller som følge av en menneskelig handling, eller ved vedfyring.

Partikler kan også dannes når gassmolekyler smelter sammen, det vil si konvertering av gass til partikler (kondens).

Hvilken effekten har partikler på mennesker?

På grunn av deres lille størrelse og kjemiske sammensetning utgjør fine og ultrafine partikler en alvorlig helsefare fordi de kan trenge dypt inn i luftveiene våre, gå inn i lungene og forårsake en rekke sykdommer, fra kronisk hoste til kardiovaskulær sykdom og lungekreft. I sterkt belastede miljøer kan en person potensielt inhalere millioner av partikler med et enkelt åndedrag.

Åndedrettssystemene våre er utstyrt med naturlige filtre for grove partikler, som absorberes i nese og hals og hostes opp igjen. Fine og ultrafine partikler er imidlertid en annen sak ettersom de kan komme inn i lungene og alveolene våre. Partikler med en størrelse på mellom 0,1 og 1 μm kan til og med komme inn i blodet og kroppsvevet der de fester seg og reagerer, og i noen tilfeller forårsaker kreft. For å gjøre saken verre er fine og ultrafine partikler mye mer utbredt enn grove partikler.

particles in lungs

Ultrafine partikler er de farligste ettersom
deres lille størrelse gjør at de kan gå inn i alveolene våre
og derfra fortsette inn i blodet og kroppsvevet vårt.

Hvordan måles partikler i dag?

I dag utføres målinger av partikkelutslipp fra ildsteder (vedovner, pelletsovner osv.) på vektbasis (partikkelmasse [PM]). Det betyr at en forhåndsbestemt mengde ved brennes, og partiklene som frigjøres med røykgassen under forbrenningen, veies.

Vedovner og andre ildsteder har blitt optimalisert gjennom årene for å frigjøre betydelig mindre partikkelmasse enn tidligere. Dessverre er det bare de større og tyngre partiklene som fjernes som følge av denne optimaliseringsen. Forbrenning i nyere typer vedovner oppstår ved høyere flammetemperatur, noe som genererer en stor mengde fine og ultrafine partikler. Disse partiklene veier så lite at en måling basert på vekt alene ikke er mulig. Av den grunn er det avgjørende at industrien begynner å måle mengden av fine og ultrafine partikler generert av vedovner og andre ildsteder. Ved å måle partikkelantallet i avkjølt røykgass kan forurensningsnivåene fastsettes mer nøyaktig, sammen med de mest effektive teknologiske tiltakene for å redusere dem.

filter on steel chimney

exodraft partikkelfilter montert på en stålskorstein

 

Hvor måles partikler i dag?

Målinger av partikkelutslipp fra vedfyring kan utføres på varme røykgasser i henhold til  EN13240-standarden, eller på avkjølte, fortynnede røykgasser i henhold til Norsk NS3058-standard. Den sistnevnte metoden tar hensyn til de sekundære partiklene som dannes under kjøling (kondens) av røykgassene, og gir dermed målinger med høyere partikkelkonsentrasjoner. Av denne grunn er målinger av avkjølte røykgasser mer representative for realistiske partikkelutslipp til utendørsmiljøet enn målinger utført på varme røykgasser.

un climate goals

FNs bærekraftsmål

particle sizes

Hvordan skal partikler måles fra nå av?

For å nøyaktig bestemme utslippsnivået fra ildsteder, bør partikler måles og telles med riktig måleutstyr, og ikke bare veies. exodraft og PHX innovasjon har samlet mye kunnskap om de riktige prosedyrene for måling av partikkelantall i kondensert røykgass. De faktiske utslippsnivåene og filtreringsgradene kan fastsettes ved hjelp av denne kunnskapen.

Hvordan redusere partikkelutslipp fra?

exodraft røykgasspartikkelfilter ESP-10 er designet for å fjerne de farlige fine og ultrafine partiklene fra røykgassen fra vedovner og andre ildsteder. ESP reduserer antall partikler med opptil 95 % (fine og ultrafine partikler), og reduserer den totale partikkelmassen med 70-75 %. Målinger ble utført i henhold til norsk NS3058-standard, som gir et realistisk bilde av mengden partikler som slippes ut til miljøet utendørs. Den elektrostatiske presipitatoren monteres på toppen av skorsteinen og bruker en høyspentelektrode til å lade røykgasspartiklene, som samles inne i filteret. exodrafts vedovnfilter har en automatisk rengjøringsfunksjon som sørger for en høy filtreringseffektivitet og reduserer behovet for vedlikehold.

Hvordan fungerer vedovnsfilteret?

En elektrostatisk presipitator (ESP) bygger på følgende prinsipper:

  1. Generering av høye spenninger
  2. Lading av partiklene med høye spenninger
  3. Separasjon og klynging av partiklene ved hjelp av elektromagnetisme

Så snart spenningen tilføres elektroden genereres et elektrisk felt rundt den. Hvis spenningen er tilstrekkelig høy vil det elektriske feltet være kraftig nok til å lade partiklene i røykgassstrømmen. Dette får dem til å holde seg til de indre veggene i filteret der de klumper seg sammen for enkel fjerning.

Forbud eller støtte?

Vedfyring har en betydelig ulempe ved at den frigjør partikler som kan være skadelige for oss. En løsning kan være å forby vedovner og innføre avhendingsinsentiver for dem, men dette ville gjøre det umulig å benytte mange gode primære og sekundære varmekilder i folks hjem.

Vedfyring er en bærekraftig og CO₂-vennlig måte å varme opp et hus på. Et initiativ for å støtte partikkelreduserende teknologi kan i stedet redde vedfyringstradisjonen, samtidig som vi bidrar til å fjerne skadelige partikler fra luften vi puster inn.

Fremtiden for partikkelutslipp fra vedovner og ildsteder

Fremtiden til vedovnen vil sannsynligvis inneholde strengere forskrifter og klart definerte grenser for partikkelutslipp for å opprettholde kvaliteten på luften vår. Det første skrittet i denne retningen er allerede tatt i Tyskland, hvor miljømerket Blauer Engel (Blue Angel) har satt strengere krav til utslippsnivåer fra vedovner og, men også – og for første gang noensinne – en grense for antall partikler som kan slippes ut fra ethvert ildsted. Slike krav kan bare møtes med partikkelreduserende teknologi.

exo_logo

Telefon

+47 3329 7062

Adresse

Storgaten 88
3060 SVELVIK, NORGE

E-post

info@exodraft.no